ZASADY SKLEPU

Nasi klienci są dla nas najważniejsi

​Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Warunki ogólne

Właścicielem sklepu, działającego pod adresem www.grom-sklep.com, jest GROM, NIP: 6841422814, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno, która zwana jest w dalszej części regulaminu Sprzedawcą. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, prezentując informacje handlowe na stronach: www.grom-sklep.com.

Kontakt Klienta ze Sprzedawcą możliwy jest w dowolnej formie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie poprzez formularz kontaktowy, między innymi poprzez: adres mailowy sklep@sklep-grom.com, pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno.

Klientem sklepu może być osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości, której ustawa przyznaje zdolność prawną - posiadające siedzibę na terytorium Polski.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedawcą) czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient zakładając konto na stronie Sklepu pod adresem www.grom-sklep.com uzyskuje tym samym możliwość dokonywania zakupów na to samo konto w sklepie Sprzedawcy dostępnym pod adresami wymienionymi w pkt. I.1 powyżej.

Ceny i inne informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowią jedynie informację handlową. Ta informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert przez Klienta. Charakter wiążący dla Sprzedawcy - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.

Wszystkie ceny produktów w Sklepie, w zależności od wybranej opcji waluty, podawane są w złotych polskich (PLN), Euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te są wiążące w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Podane ceny nie obejmują kosztów usługi transportu zamówionych towarów do Klienta, które są podawane najpóźniej przed złożeniem zamówienia.

Warunkiem technicznym wymaganym do zapoznania się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie przez Klienta urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Fakturę VAT Sprzedawca wystawia na indywidualne życzenie Klienta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podpis Sprzedawcy nie jest elementem obligatoryjnym faktury VAT.

Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie Sklepu.

Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

Aktywny adres e-mail,

Hasło do Konta Klienta,

Imię i nazwisko,

Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

Numer telefonu.

Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

Jeżeli Klient nie jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

Aktywny adres e-mail,

Hasło do Konta Klienta,

Firma,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

Numer telefonu.

Kliknięcie przycisku na stronie formularza rejestracyjnego powodującego zapisanie danych w systemie Sklepu kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 7 dni stosując odpowiednio postanowienia części VI Regulaminu - Reklamacje.

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, jeśli:

cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,

Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Sprzedawca może zawiesić Konto na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Składanie i realizacja zamówień

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w tym formularzu oraz kliknięcie przycisku oznaczonego "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".

Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.grom-sklep.com 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.

Po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę jego realizacja rozpoczyna się:

w przypadku wybrania przez Klienta płatności w formie przedpłaty - po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.

Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu i wynosi zwykle od 1-3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30 dni.

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, wraz z towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Formy płatności i koszty wysyłki

Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Klient na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. Termin płatności za zamówione towary w przypadku wyboru przez Klienta następujących form płatności: przedpłata na konto, PayU, PayPal wynosi 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu Klient zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 - dniowym terminie. Bezskuteczny upływ wyznaczonego dodatkowego terminu powoduje automatyczne rozwiązanie umowy sprzedaży.

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Warunki odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować firmę GROM, NIP: 6841422814, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno, adres mailowy: mateusz.chabaj@grom-instalacje.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta będącego konsumentem do złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu w innej formie, w której informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@grom-sklep.com, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Firma GROM, NIP: 6841422814, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno. Jeżeli Klient będący konsumentem skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi będącemu konsumentem zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego konsumentem dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient będący konsumentem zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: GROM, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno.

Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Zawarte w niniejszym punkcie V. Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacja, gwarancja, rękojmia

Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@grom-sklep.com, lub drogą pocztową na adres GROM, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: GROM, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Klienta będącego konsumentem - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Klienta.

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę pokrywa Sprzedawca.

Zawarte w niniejszym punkcie VI. Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Częściowy zwrot towaru - zmiana warunków umowy

Niezależnie i bez uszczerbku dla prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt V oraz uprawnień, o których mowa w pkt VI, Klient może zwrócić tylko część towaru zakupionego w naszym sklepie.

Częściowy zwrot jest możliwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem wysłać czytelnie wypełniony i podpisany formularz "Częściowy zwrot towaru - zmiana warunków umowy". Skan formularza można przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail. Formularz można także przesłać przesyłką pocztową lub kurierem wraz ze zwracanym towarem.

Po otrzymaniu i przyjęciu zwrotu części towaru Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę za zwrócony towar zgodnie z wyborem Klienta: przelewem bankowym, zwrotem na kartę kredytową, z której Klient zapłacił za towar lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy przekazem pocztowym jest możliwy pod warunkiem, że Klient wyrazi zgodę na potrącenie kosztów przekazu w kwocie 5,20 zł + 1%.

Koszty przesyłki zwracanego towaru od Klienta do Sklepu pokrywa Klient.

Polityka prywatności i postanowienia końcowe

Sprzedawca tj. GROM, NIP: 6841422814, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno jest Administratorem danych osobowych Klienta.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty e-mail na adres mateusz.chabaj@grom-instalacje.pl

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: GROM, NIP: 6841422814, ul. Bieszczadzka 64, 38-400 Krosno.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży. W przypadku, gdy dokonując zakupu u Sprzedawcy Klient wyraził zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Sprzedawca będzie także przetwarzał dane osobowe Klienta w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych, ale bez podania tych danych Sprzedawca nie będzie miał możliwości informowania Klienta o świadczonych usługach i towarach.

Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta ze względu na szczególną sytuację Klienta - w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,

prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane Klienta do innego administratora. Jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta,

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zgodnie z punktem 2 powyżej. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w celach marketingowych) - Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Zgodę Klient może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w punkcie 2 powyżej.

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz w celach statystycznych i reklamowych ruch klientów na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie służą do przetwarzania danych osobowych. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których klient trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki), Google Adwords (reklama), Criteo (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Możesz również zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Klient może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt. Jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zmówienia o kontakt mailowy na adres bok@jagna.pl lub kontakt telefoniczny.

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sprzedawcy lub firm ze Sprzedawcą współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sprzedawca nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Załącznik nr. 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


GROM

NIP: 6841422814
ul. Bieszczadzka 64
38-400 Krosno
sklep@grom-sklep.com

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko) niniejszym informuję,

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis Klienta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .